Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Санхүүгийн ил тод байдал

no_pic2014оны 2-р улиралд /2014.06.02/:Үйл ажиллагааны төсөвт нийт 230.530.0мянган төгрөгний санхүү жилт авсан ба үйл ажиллагааны өөрийн орлогоор 1.300.0 мянган төгрөгний орлого бүрдүүлэхээс 6197.0төгрөгийг бүрдүүлж төсөвт тушаасан. Үндсэн цалинд 134.138.2 мянган төгрөг ,гэрээт ажлын цалинд 4.995.7 мянган төгрөг , унаа хоолын хөнгөлөлтөнд 7142.1мянган төгрөг,нийгмийн хамгааллын шимтгэлд 16097.5мянган төгрөг, гэрэл цахилгааны зардалд 1136.9 мянгантөгрөг, түлш халаалтын зардалд 35869.1 мянган төгрөг , цэвэр усны зардалд 1249.0 мянган төгрөг, хоолны зардалд 14.297.7мянган төг, эм вакцины зардалд 50.0 мянган төгрөг, бичиг хэргийн зардалд 806.6мянган төгрөг, тээвэр шатахууны зардалд 1972.5мянган төгрөг, шуудан холбооны зардалд 5064.9 мянган төгрөг, дотоод албан томилолтын зардалд 668.0 мянган төгрөг, ном хэвлэл захиалах ,худалдан авах зардалд 50.0 мянган төрөг , төлбөр хураамж ,жижиг татварын зардалд 156.7 мянган төгрөг, бага үнэтэй ,түргэнэлэгдэх зүйлийн зардалд 388.5мянган төгрөг, бусдаар гүйцэтгүүлэх ажил үйлчилгээгийз ардалд 1829.8мянган төгрөг, тээврийн хэрэгслийн даатгалын зардалд 200.0 мянгантөгрөг, нэг удаагийн шагнал урамшуулалд 270,0 мянган төгрөгийг тус тус зориулалтын дагуу зарцуулсан.

Ажилчин албан хаагчтай хийх тооцоо, нийгмийн даатгал болон эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагуудтай хийх тооцоо, хүн амы норлогын албан татварын тооцоо болон бусад өглөгийн үлдэгдэлгүй, анхан шатны баримтыг үнэдэслэн төсвийн хөрөнгийг зориулалтын дагуу зарцуулсан .

Архангай аймгийн НХҮХэлтсийн Үйл ажиллагааны нягтлан бодогч С.Туяа

Сэтгэгдэл үлдээх


7 × 2 =

[LayerSliderWP] Slider not found