Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Үйл ажиллагааны ил тод байдал

АРХАНГАЙ АЙМГИЙН НХҮХ-ИЙН АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2014 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

 
Д/д Хийх ажил Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Шалгуур үзүүлэлт Хариуцах эзэн Хүрэх үр дүн
Хөрөнгө санхүү Хугацаа Гүйцэтгэлийн үзүүлэлт
1 Иргэд олон нийтийн санал тухайн хуулийн төсөлд тусгах Төрийн эрх барих дээд байгууллагын нийгмийн хамгааллын чиглэлээр хууль, шийдвэрийн төсөлд төрийн болон төрийн бус олон нийтийн зүгээс саналаа илэрхийлэх 1 сард Тухай бүр Иргэд байгууллагуудаас санал хүлээн авах/асуулгын маягтаар, утсаар, цахим хуудас, саналын хайрцаг,/ “Төгс таван мэдрэмж” ТББ Хэлтсийн ажлын хэсэг Иргэд олон нийтийн санал тухайн хуулийн төсөлд тусгагдсан байна.
1 сард Тухай бүр Олон  нийтээр хэлэлцүүлсэн санал асуулга “Төгс таван мэдрэмж” ТББ Хэлтсийн ажлын хэсэг
Тухай бүр Иргэд, ТББ-ын саналыг төсөлд тусгасан байдал “Төгс таван мэдрэмж” ТББ Хэлтсийн ажлын хэсэг
2 Удирдлагын манлайлал Авлигын эсрэг соён гэгээрүүлэх, авлигатай тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг боловсруулж хэрэгжүүлэх 1-4 сар Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөлтийн байдал Б.Нэргүй Байгууллагын ажилтнууд болон олон нийтэд шударгаар ажиллаж, амьдрах итгэл үнэмшил бий болно.
4-11 сар Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайлагналт Б.Нэргүй
11-12 сар Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн байдал Б.Нэргүй
2 сард, хагас, бүтэн жилээр Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, хэрэгжилтийн тайланг цахим хуудсанд байршуулах Б.Нэргүй
3 Авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаанд шаардлагатай зардлыг Төсвийн ерөнхийлөн захирагч Ерөнхий менежертэй байгуулах 2013 оны үр дүнгийн гэрээнд тусган төсөвлөх, зарцуулалтанд хяналт тавих 500,0 мян/төг 1 сар Шаардагдах хөрөнгийг төсөвт суулгах,                                                     батлагдсан төсвийг зарцуулж ажилласан байх Б.Нэргүй
4 Салбарын хэмжээний болон Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг сурталчилах Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг сурталчилах, мэдээллийг чөлөөтэй авах нөхцөлийг хангах Тухай бүр Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг сурталчилах /мэдээллийн самбар, цахим хуудас, хэлэлцүүлэг, сонсгол, хэвлэмэл материал/ Б.Нэргүй Тогтолцооны шударга байдал хангагдана.
Авлигатай тэмцэх газраас бэлтгэн хүргүүлсэн сурталчилгааны материалыг иргэд, байгууллагад түгээн ажилласан байдал Б.Нэргүй
5 Байгууллагад мөрдөгдөж буй хүнд суртал, чирэгдэл учруулсан дүрэм, журмыг нягтлан үзэж, шаардлагатай тохиолдолд хүчингүй болгох арга хэмжээ авах Шинээр боловсруулж байгаа бодлогын баримт бичиг ба нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрийн төслийг олон нийтэд танилцуулах, сонирхогч бүлгүүдтэй харилцан санал солилцох Цахим хуудсанд байршуулсан байдал Б.Батчимэг Иргэд олон нийтийн санал тухайн шийдвэрийн төсөлд тусгагдсан байна.
Тухай бүр Иргэд олон нийт, сонирхогч бүлгийн санал, шүүмжлэлийг хүлээн авах, харилцан санал солилцох боломжийг бүрдүүлсэн байдал Б.Батчимэг
Тухай бүр Иргэд, олон нийт, сонирхогч бүлгүүдийн саналыг тусгасан байдал Б.Нэргүй
6 Байгууллагын дотоод хяналтыг сайжруулж, шударга ёсыг төлөвшүүлэх Төрийн хяналтийн үйл ажиллагааны ил тод, нээлттэй байдлыг хангах Тухай жилд Хяналт, шалгалтын ажлын төлөвлөгөө Б.Нэргүй Хариуцлагын тогтолцоо бий болно.
Тухай бүр Хийсэн хяналт, шалгалтын дүнг олон нийтэд мэдээлсэн байдал /цахим хуудаст байршуулах/ Б.Нэргүй
Тухай бүр Хяналт, шалгалтын мөрөөр авсан арга хэмжээ /дүгнэлт, акт, зөвлөмж гаргах, түүний мөрөөр холбогдох арга хэмжээ авсан байдал/ Б.Нэргүй
7 Удирдлагын манлайлал Төсвийн орлого, түүний зарцуулалт, гадаад зээл, тусламж, түүний хуваарилалтыг олон нийтэд тухай бүр мэдээлэх 4 сарын 1-ний дотор Жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан цахим хуудас, мэдээллийн самбарт байршуулах Б.Өнөржаргал С.Туяа Байгууллагын санхүүгийн тайлан, аудитын дүгнэлт, төсөв,төсвийн орлого, нийгмийн даатгалын сангаас төлбөр авах эрх бүхий этгээд, гадаадын зээл тусламж зэрэг нь олон нийтэд нээлттэй байна.
4 сарын 1-ний дотор Санхүүгийн тайланд аудитын дүгнэлт цахим хуудас, мэдээллийн самбарт байршуулах Б.Өнөржаргал С.Туяа
Өөрчлөлт орноос 14 хонгийн дотор Тухай жилийн төсөвт орсон өөрчлөлт Б.Өнөржаргал С.Туяа
Сар бүр Төсвийн орлого бүрдүүлэлтийн нээлттэй байдал/татварын орлого, татварын бус орлого/ Б.Өнөржаргал С.Туяа
Сар бүр Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөр авах эрх бүхий этгээдийн овог нэрийн хамт цахим хуудсанд ойлгомжтой байршуулан шинэчлэх Б.Өнөржаргал С.Туяа
Тухай бүр Байгууллагаас олгож буй зөвшөөрлийн жагсаалт, түүнийг олгоход шаардлагатай баримт бичгийн жагсаалт, уг асуудлыг шийдвэрлэх журмын нээлттэй байдал /цахим хуудаст байршуулах/ С. Чанцалдулам
8 Байгууллагын ил тод нээлттэй байдал Чиг үүргийн дагуу олгож буй зөвшөөрөл, бүртгэлийн үйл ажиллагааг ил тод, нээлттэй байлгах, олон нийтэд танилцах боломжоор хангах Тухай бүр Тухайн зөвшөөрөл эзэмшигчийн нэр, хаяг, эрхлэх үйл ажиллагааны чиглэл, зөвшөөрөл олгосон болон дууссан хугацааг цахим хуудсанд ойлгомжтой байдлаар байршуулсан байдал С. Чанцалдулам Байгууллагаас олгож буй зөвшөөрөл, түүний жагсаалт, олгохд шаардлагатай бичиг баримт, эзэмшигчийн мэдээлэл нь олон нийтэд нээлттэй байна.
Тухай бүр Хуулиар хориглоогүй бүртгэлийн талаарх мэдээллийн ил тод байдал/хууль тогтоомжинд зааснаар бүртгэл хийхээр тусгасан бүртгэлүүд/ Ц.Болормаа
9 Удирдлагын манлайлал Хүний нөөцийн ил тод байдал Тухай бүр Сул орон тооны зарыг цахим хуудас болон мэдээллийн самбартаа байршуулах Ц.Болормаа Байгууллагын хүний нөөцийн холбогдолтой бичиг баримт, сул орон тоо, сонгон шалгаруулалт нь олон нийтэд нээлттэй байна.
Тухай бүр Сонгон шалгаруулалт явуулах талаар олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр зарласан байдал /цахим хуудаст байршуулах/ Ц.Болормаа
Тухай бүр Хүний нөөцийн стратеги, түүний хэрэгжилтийг хянаж, үнэлэх журмыг цахим хуудсанд ойлгомжтой байдлаар байршуулсан байдал Ц.Болормаа
Тухай бүр Хүний нөөцийн удирдлагын ил тод байдлыг хангах чиглэлээр авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээний нээлттэй байдал Ц.Болормаа
Тухай бүр Албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх үйл ажиллагааг үнэн зөв, шударга болгох чиглэлээр авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээний нээлттэй байдал Ц.Болормаа
Тухай бүр Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр нийтэд зарласан байдал Б.Өнөржаргал С.Туяа
10 Бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны ил тод, хариуцлагатай байдлыг хангах Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны ил тод байдлыг хангах, түүнтэй танилцах боломжоор хангах Тухай бүр Тендерийн баримт бичиг, тендер шалгаруулалтыг явуулах журам, тендерийн урилгыг цахим хуудас болон мэдээллийн самбартаа байршуулах Б.Өнөржаргал С.Туяа Тогтолцооны шударга байдал хангагдана.
Тухай бүр Тендерийн урилгыг үндэсний хэмжээний өдөр тутмын сонин, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр зарлах Б.Өнөржаргал С.Туяа
Тухай бүр Тендерт оролцохыг сонирхогчид тавих шалгуур үзүүлэлт болон гүйцэтгэгчийг сонгон сонгон шалгаруулсан үндэслэлийн талаарх нээлттэй байдал Б.Өнөржаргал С.Туяа
Тухай бүр Тендерт шалгарсан болон шалгарч чадаагүй шалтгаан, нөхцөл, хуулийн үндэслэлийн талаар танилцуулсан байдал Б.Өнөржаргал С.Туяа
Тухай бүр Худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний тайлангийн нээлттэй байдал Б.Өнөржаргал С.Туяа
Тухай бүр Тендер шалгаруулах явцад илэрсэн зөрчлийн талаар тухай бүр холбогдох байгууллагад мэдээлэх Б.Өнөржаргал С.Туяа
Тухай бүр Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудитын тайлан, дүгнэлт болон бусад хяналт, шалгалтын дүнгийн талаарх нээлттэй байдал /цахим хуудаст байршуулах/ Б.Өнөржаргал С.Туяа
Тухай бүр Тендерийн үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд тухайн салбарын мэргэжлийн холбоод, хувийн хэвшил, төрийн бус байгууллагыг оролцуулсан байдал Б.Өнөржаргал С.Туяа
Тухай бүр Төрийн албан хаагч нэг бүрийн ажил үүргийн хуваарь, ажлын байрны тодорхойлолтыг баталж мөрдүүлсэн байдал Б.Нэргүй
11 Төрийн албаны үйлчилгээг шуурхай болгох Албан хаагч бүрийн ажил үүргийн хуваарийг тодорхой болгох Тухай бүр Хариуцсан ажил, үүргийн чиглэлийн талаарх мэдээллийн нээлттэй байдал Б.Нэргүй Төрийн албаны үйлчилгээ хурдан шуурхай болсон байна.
Тухай бүр Тодорхой төрлийн үйл ажиллагааны хэрэгжилт, явц байдалд хяналт тавих, судалгаа, дүн шинжилгээ хийх ажлыг иргэний нийгмийн байгууллагаар гүйцэтгүүлсэн байдал Б.Нэргүй
12 Авлигын эрсдэл ба авлига гарах эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх Авилгатай тэмцэх зорилго бүхий төрийн бус байгууллага, иргэдийн сайн дурын хөдөлгөөнийг дэмжих, үйл ажиллагаандаа татан оролцуулах Тухай бүр Эрх бүхий албан тушаалтныг томилсон байдал Л.Аварзэд Байгууллага, хувь хүний шударга байдалд ахиц гарсан байх
13 Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хариуцан зохион байгуулах, уг асуудлаар Авлигатай тэмцэх газартай харилцах эрх бүхий албан тушаалтантай байх Тухай бүр Гүйцэтгэх чиг үүргийг ажлын байрны тодорхойлолт болон ажил үүргийн хуваарьт тусгасан байдал Б.Нэргүй
Хувь хүний нууцтай холбогдох мэдээллийн хадгалалт, хамгаалалтын байдал/баталгаа/ Б.Нэргүй
12 сар Эрх бүхий албан тушаалтны ажлын үр дүнгийн байдал Б.Нэргүй
Тухай бүр Ёс зүйн дүрмийн төсөлд Авлигатай тэмцэх газраас өгсөн саналыг тусгасан байдал Б.Нэргүй
14 Ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ёс зүйн дүрмийг тогтоон мөрдүүлэх Тухай бүр Ёс зүйн дүрмийг батлах, мөрдүүлэх/албан хаагчдад танилцуулсан байдал/ /цахим хуудаст байршуулах/ Б.Нэргүй
Тухай бүр Зөрчлийн талаарх мэдээлэл хүлээн авах нөхцөл/утас, цахим хуудсанд байршуулах, шуудангаар, биечлэн, хайрцаг байршуулах/ Б.Нэргүй
Тухай бүр Зөрчлийн талаарх бүртгэл хөтлөлтийн байдал Б.Нэргүй
Тухай бүр Зөрчлийг хянан шийдвэрлэсэн байдал Б.Нэргүй
Тухай бүр Зөрчил үүссэн буюу үүсч болзошгүй тохиолдолд авсан урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ/Зөвлөмж/-г хэрэгжүүлсэн байдал Б.Нэргүй
Тухай бүр Зөрчил илэрсэн тохиолдолд хуульд заасан хариуцлагыг хүлээлгэсэн байдал Б.Нэргүй
Тухай бүр Ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилтийг хамт олонд мэдээлсэн байдал Б.Нэргүй
Тайлан мэдээг АТГ-т ирүүлсэн байдал Б.Нэргүй
1-2 сар Хууль, Засгийн газраас зөвшөөрсөн давхар эрхэлж болох ажлын жагсаалтыг гаргаж, албан хаагчдад танилцуулсан байдал Ц.Болормаа
15 Давхар ажил эрхлэх боломжтой эсэхийг шийдвэрлэх 1-2 сар Албан тушаалтанд давхар ажил эрхлэх зөвшөөрлийг олгосон байдал Ц.Болормаа
Тухайн жил Давхар ажил эрхлэхтэй холбогдсон хязгаарлалтыг хэрэгжүүлэх журмын биелэлт Ц.Болормаа
Тухайн жил Эрх бүхий албан тушаалтнаас гаргаж буй шийдвэрийг ил тод нээлттэй байдлыг хангах нөхцөл боломжийг бүрдүүлсэн байдал/цахим хуудас, мэдээллийн самбар/ Б.Батмөнх
16 Байгууллагын ил тод нээлттэй байдал Байгууллагын удирдлагаас гаргаж буй шийдвэрийн ил тод, нээлттэй байдлыг хангах Сар бүр Төрийн нууцад хамааруулснаас бусад шийдвэр/тушаал, захирамж/-ийн нээлттэй байдал /цахим хуудаст байршуулах/ Б.Батмөнх
Тухай бүр Үйл ажиллагаандаа мөрдөж байгаа хууль тогтоомж, дүрэм, журам, зааврын нээлттэй ил тод байдал /цахим хуудаст байршуулах/ Б.Нэргүй
Тухай бүр Үйлчлүүлэгчээс авч буй төлбөр, хураамжийн талаарх мэдээллийн ил тод байдал Б.Нэргүй
Тухайн жилд Хууль тогтоомжоор тогтоосон өөрийн эрхлэх асуудлын хүрээг хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр нийтэд мэдээлж сурталчилсан байдал Б.Батчимэг
17 Байгууллагын үйл ажиллагааны талаар, санал, гомдол хүлээж авах чиг үүргийг бүтцийн нэгжид хариуцуулах Иргэдийн өргөдөл /санал, мэдэгдэл/, гомдол, хүсэлтийг хүлээн авах, шийдвэрлэх шат дамжлагыг цөөрүүлэх, зөрчлийн талаарх мэдээлэллийг хүлээн авах Тухайн жилд Өргөдөл /санал, мэдэгдэл/, гомдол, хүсэлт, мэдээлэл хүлээн авах нөхцөлийг бүрдүүлсэн байдал /утас, хайрцаг, санал хүсэлтийн дэвтэр, факс, цахим, бичгээр/ Б.Батчимэг Хариуцлагын тогтолцоо бий болно.
1-2 сар Үйлчилгээ, захидал харилцаа хариуцсан албан хаагчийн овог нэр, албан тушаал, ажиллах журам, харилцах утас, иргэдийг хүлээн авч уулзах цагийн хуваарийг цахим болон мэдээллийн самбарт байршуулах Б.Батчимэг
Тухай бүр Иргэдийн өргөдөл/санал, мэдэгдэл/, гомдол, хүсэлтийн шийдвэрлэлтийн талаар хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр тогтмол хугацаанд нь мэдээлсэн байдал Б.Батчимэг
Тухай бүр Сайд, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нараас шалгуулахаар шилжүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал Б.Батчимэг
18 Авлигын эрсдэл ба авлига гарах эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх Авлигын эрсдэл ба авлига гарах боломжийг бууруулах Тухай бүр Ашиг сонирхлын зөрчлийн талаарх мэдээлэл, мэдэгдлийн дагуу шалгаж, хариуцлага тооцсон байдал Б.Нэргүй
Тухай бүр Авлигад өртөх эрсдэлтэй ажил, албан тушаал, үйлчилгээний жагсаалтыг гаргахдаа тодорхой судалгаа, шинжилгээнд тулгуурласан байдал Б.Нэргүй
Тухай бүр Эрсдэлтэй ажил, албан тушаал, үйлчилгээг гүйцэтгэх албан тушаалтан, ажилтны үйл ажиллагааг хянах нөхцөл боломжийг бүрдүүлсэн байдал Б.Нэргүй
Тухай бүр Авлигын эрсдэл ба авлига гарах боломжийг бууруулах чиглэлээр холбогдох арга хэмжээг авч хэрэгжүүлсэн байдал /хүнд суртал, чирэгдлийг багасгах, сөрөг үзэгдлийг хаах, ашиг сонирхлын зөрчлийн мэдүүлгийг хянах, албан хаагчийн ажлын байрыг сэлгүүлэх зэрэг үр дүнтэй арга хэмжээ авсан байдал/ Л.Аварзэд
Тухай бүр Зөрчлийг мэдээлсэн байдал/байгууллага, албан тушаалтнаас АТГ-т шалгуулахаар харъяаллын дагуу шилжүүлсэн материалд үндэслэн үнэлэх Б.Нэргүй
19 Авлигын шинжтэй буюу сонирхлын зөрчилтэй холбоотой асуудлаар Авлигатай тэмцэх газарт мэдээлэх Тухай бүр АТГ-аас хийсэн шалгалтын явцад зөрчил илэрсэн тохиолдолд мэдээлээгүй буруутай этгээдэд холбогдох хариуцлага хүлээлгэсэн байдал Л.Аварзэд
Тухай бүр АТГ-аас хүргүүлсэн Зөвлөмжийн биелэлт, зохион байгуулсан арга хэмжээний үр дүн Б.Нэргүй
20 Авлигатай тэмцэх газраас бүрэн эрхийнхээ дагуу гаргасан шийдвэрийг биелүүлэх Тухай бүр АТГ-ын мөрдөн байцаагчаас гэмт хэргийн шалтгаан нөхцөлийг арилгуулахаар хүргүүлсэн мэдэгдлийн биелэлт, зохион байгуулсан арга хэмжээний үр дүн Б.Нэргүй
Тухай бүр АТГ-аас зөрчил арилгуулахаар хүргүүлсэн албан бичгийн биелэлт, зохион байгуулсан арга хэмжээний үр дүн Б.Нэргүй
Тухай бүр АТГ-аас хариуцлага тооцож, арга хэмжээ авахуулахаар хүргүүлсэн албан бичгийн биелэлт Б.Нэргүй
Тухай бүр АТГ-аас авлига гарах нөхцөл боломжийг бүрдүүлсэн гэж үзсэн байгууллагын дотоод үйл ажиллагаанд болон нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээ тогтоосон дүрэм, журам, заавар, шийдвэрийг өөрчлөх буюу хүчингүй болгосон байдал Б.Нэргүй
Тухай бүр АТГ-ын даргын 2012 оны 74 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Албан тушаалтан өөрт ногдуулсан сахилгын шийтгэлийн талаарх мэдээллийг холбогдох этгээд болон нийтэд өөрийн зардлаар хүргэх арга хэмжээний журам”-ын биелэлт Б.Нэргүй
Тухай бүр Авлигын эсрэг гаргасан санал санаачилга/уриа, уриалга, мэдэгдэл, амлалт г.м/-д нэгдсэн байдал Б.Нэргүй
21 Удирдлагын манлайлал Байгууллагын удирдлагын авлигатай тэмцэх хүсэл эрмэлзлэл, хүчин чармайлт Тухайн жил Авлигын эсрэг арга хэмжээнд зориулсан хөрөнгийн хэмжээ, санхүүжилтын байдал Б.Нэргүй
Тухайн жил Удирдах албан тушаалтнуудын авлигатай тэмцэх хүсэл, эрмэлзлэл, хүчин чармайлт, тэдний үлгэр жишээ байдал Б.Нэргүй
Улирал бүр Албан тушаалтан, албан хаагчдын шударга байдлыг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн арга хэмжээ /шударга ёс, ёс зүй, сонирхлын зөрчлийн талаарх, сургалт, хэлэлцүүлэг, ярилцлага, өдөрлөг, зөвлөмж г.м/ Б.Нэргүй
22 Албан хаагчдын шударга байдал ба түүнийг нэмэгдүүлэх Тухай бүр Байгууллагын дотоод аудит, хяналт шалгалтын хүрээнд илрүүлсэн авлигын зөрчил, авсан арга хэмжээ Б.Нэргүй
Тухай бүр Бусад байгууллага, иргэдийн гомдлоор илэрсэн зөрчил, авсан арга хэмжээ Б.Нэргүй
Тухай бүр Авлигатай тэмцэх газрын шалгалтаар илэрсэн авлигын гэмт хэрэг ба бусад зөрчил Б.Нэргүй
Б.Нэргүй
Төлөвлөгөөг боловсруулсан: Захиргаа, хяналтын албаны дарга                              / Б.Нэргүй /
Төлөвлөгөөг хянасан: НХҮХ-ийн дарга                                     /Л. Аварзэд/

Сэтгэгдэл үлдээх


5 − = 1

[LayerSliderWP] Slider not found