Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

2014оны 8-р сарын үйл ажиллагааны төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ

2014оны 3-р улиралд/2014.08.31/:Үйл ажиллагааны төсөвт нийт 342872.3мянган төгрөгнийсанхүүжилт авсан ба үйл ажиллагааны өөрийн орлогоор 5.500.0 мянгантөгрөгний орлого бүрдүүлэхээс 13986.5 төгрөгийг бүрдүүлж төсөвт тушаасан. Үндсэн цалинд 216.359.0 мянган төгрөг ,гэрээт ажлын цалинд 8070.0 мянган төгрөг , унаа хоолын хөнгөлөлтөнд 11427.0мянган төгрөг,нийгмийн хамгааллын шимтгэлд 25991.7мянган төгрөг, гэрэл цахилгааны зардалд 2007.4 мянган төгрөг, түлш халаалтын зардалд 35869.0 мянгантөгрөг , цэвэр усны зардалд 1648.9 мянган төгрөг,хоолны зардалд 22887.3мянган төг, эм вакцины зардалд 891.8мянгантөгрөг, бичиг хэргийн зардалд 1367.1мянган төгрөг, тээвэр шатахууны зардалд 3156.0мянган төгрөг, шуудан холбооны зардалд 8059.0 мянган төгрөг, дотоод албан томилолтын зардалд 956.0 мянган төгрөг, ном хэвлэлзахиалах ,худалданавахзардалд 50.0 мянгантөрөг , төлбөр хураамж ,жижиг татварын зардалд 464.7мянган төгрөг,бага үнэтэй ,түргэн элэгдэх зүйлийн зардалд 1565.2мянган төгрөг, бусдаар гүйцэтгүүлэх ажил үйлчилгээгий зардалд 1829.8мянган төгрөг, тээврийн хэрэгслийн даатгалын зардалд 200.0 мянгантөгрөг, нэг удаагийн шагнал урамшуулалд 230,0 мянган төгрөгийг тус тус зориулалтын дагуу зарцуулсан.

Нийт санхүүжилтын дүн 356858,8 мянган төгрөг ,нийт зарлагын дүн 346,403,6мянган төгрөг ,төрийн сангийн харилцах дансны үлдэгдэл 10455,2мянган төгрөг байна.

Ажилчин албан хаагчтай хийх тооцоо, нийгмийн даатгал болон эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагуудтай хийх тооцоо, хүн амын орлогын албан татварын тооцоо болон бусад өглөгийн үлдэгдэлгүй, анхан шатны баримтыг үнэдэслэн төсвийн хөрөнгийг зориулалтын дагуу зарцуулсан .

АрхангайаймгийнНХҮХэлтсийн                                                                                   Үйл ажиллагааны нягтлан бодогч С.Туяа

8 sar medee

[LayerSliderWP] Slider not found