Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

2014 оны 11-р сарын үйл ажиллагааны төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ

no_pic2014оны 11-р сарын 30/:Үйл ажиллагааны төсөвт нийт 513532.6,0мянган төгрөгний санхүүжилт авсан ба үйл ажиллагааны өөрийн орлогоор 7700,0 мянгантөгрөгний орлого бүрдүүлэхээс 21236.0 төгрөгийг бүрдүүлж төсөвт тушаасан. Үндсэн цалинд 304203.6 мянган төгрөг ,гэрээт ажлын цалинд 11382.8 мянган төгрөг , унаа хоолын хөнгөлөлтөнд 15503.4 мянган төгрөг,нийгмийн хамгааллын шимтгэлд 36297.1мянган төгрөг, гэрэл цахилгааны зардалд 2223.3мянган төгрөг, түлш халаалтын зардалд 50301.8 мянгантөгрөг , цэвэр усны зардалд 2354.4мянган төгрөг,хоолны зардалд 30912.7мянган төг, эм вакцины зардалд 891.8мянгантөгрөг, бичиг хэргийн зардалд 1706.1мянган төгрөг, тээвэр шатахууны зардалд 4189.9мянган төгрөг, шуудан холбооны зардалд 1014.8 мянган төгрөг, дотоод албан томилолтын зардалд 956.0 мянган төгрөг, ном хэвлэлзахиалах ,худалданавахзардалд 146,7 мянгантөрөг , төлбөр хураамж ,жижиг татварын зардалд 737.3мянган төгрөг,бага үнэтэй ,түргэн элэгдэх зүйлийн зардалд 1565.2мянган төгрөг, бусдаар гүйцэтгүүлэх ажил үйлчилгээгий зардалд 2079,8мянган төгрөг, тээврийн хэрэгслийн даатгалын зардалд 200.0 мянган төгрөг, тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагийн тэтгэмжийн зардалд 41306,8 мчнган төгрөг ,нэг удаагийн шагнал урамшуулалд 430,0 мянган төгрөгийг тус тус зориулалтын дагуу зарцуулсан.

Нийт санхүүжилтын дүн 534768,6 мянган төгрөг ,нийт зарлагын520850,0 дүн мянган төгрөг ,төрийн сангийн харилцах дансны үлдэгдэл 13918,6мянган төгрөг байна.

Ажилчин албан хаагчтай хийх тооцоо, нийгмийн даатгал болон эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагуудтай хийх тооцоо, хүн амын орлогын албан татварын тооцоог хийж үлдэгдэлгүй, анхан шатны баримтыг үнэдэслэн төсвийн хөрөнгийг зориулалтын дагуу зарцуулсан .

АрхангайаймгийнНХҮХэлтсийн Үйл ажиллагааны нягтлан бодогч С.Туяа  
[LayerSliderWP] Slider not found